Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

O?rodek Kultury Studenckiej

O?rodek Kultury Studenckiej

 

ul. Czes?awa Kanafojskiego 1 (DS 2), 10-718 Olsztyn

tel. +4889 523-32-36; e-mail: bowo@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0502; kod finansowy: 507-9005-1702

 

Kierownik

mgr Bogus?aw Wo?niak

tel. +4889 523-39-41, 523-32-36

Dyrygent

prof. sztuk muz. Benedykt B?o?ski

tel. +4889 523-32-36 523-32-99

Instruktorzy

mgr Jolanta So?owiej           tel. +4889 523-32-36, 523-32-99

Wojciech Deliga                  tel. +4889 523-39-41

mgr in?. Ewa Kokoszko                tel. +4889 523-39-41

mgr Bogus?aw Pali?ski         tel. +4889 523-39-41

Kierownik organizacyjny Chóru

dr in?. Tomasz Do?ga?                 tel. +4889 523-32-99, 523-32-36

 

W zakresie swojego dzia?ania O?rodek Kultury Studenckiej:

1)     opracowuje program pracy kulturalnej w Uniwersytecie,

2)     koordynuje, nadzoruje i inspiruje dzia?alno?? uczelnianych klubów studenckich,

3)     koordynuje i patronuje imprezom kulturalnym organizowanym przez organy samorz?du studenckiego,

4)     prowadzi i organizuje dzia?alno?? amatorskich zespo?ów tanecznych, chóralnych, teatralnych, kabaretowych i innych uczelnianych agend kulturalnych,

5)     gromadzi i udost?pnia wydawnictwa metodyczne, repertuarowe, czasopisma kulturalno-o?wiatowe, p?ytoteki i ta?moteki,

6)     organizuje poradnictwo i instrukta? dotycz?cy dzia?alno?ci klubów studenckich, zespo?ów muzycznych, tanecznych itp.,

7)     organizuje imprezy kulturalne o charakterze ogólnouczelnianym oraz koordynuje inne imprezy realizowane w Uniwersytecie przez jednostki zewn?trzne,

8)     ?wiadczy odp?atnie us?ugi na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych spoza Uniwersytetu na podstawie obowi?zuj?cych przepisów i za po?rednictwem osób upowa?nionych do dzia?ania na zewn?trz i w imieniu Uniwersytetu,

9)     odpowiada za wykorzystanie zgodnie z przepisami przyznanych ?rodków finansowych oraz za powierzone sk?adniki maj?tkowe, a tak?e za zgodne z przeznaczeniem korzystanie z pomieszcze?.

 

W ramach O?rodka Kultury Studenckiej prowadzona jest dzia?alno??:

1)     Zespo?u Pie?ni i Ta?ca „Kortowo”,

2)     Chóru Akademickiego im. prof. Wiktora Wawrzyczka,

3)     Klubu P?etwonurków „Skorpena”

4)     Teatru Studenckiego „Cezar”,

5)     Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”

6)     Akademicki Klub Lotniczy „Awiator”

7)     Akademicki Klub Turystyczny „AKT”

8)     Akademicki Klub ?eglarski „Szkwa?”

9)     Klub Motocyklowy „Tabun”

10) Akademicki Klub Ta?ca Towarzyskiego „Almatan”

11) inna dzia?alno?? kulturalna.

 

 

informacj? wytworzono:

O?rodek Kultury Studenckiej

za tre?? odpowiada:

mgr Bogus?aw Wo?niak

data wytworzenia:

04-07-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1983 razy (w tym z UWM 38 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa